Miljöpolicy

Vi konstruerar, säljer och distribuerar utrustning för hantering av smörjmedel. Med våra produkter och lösningar hjälper vi andra företag att hantera sina smörjmedel på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Vi strävar efter att vår verksamhet och våra produkter ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vårt arbete ska bedrivas på ett riskförebyggande och målinriktat sätt med ständiga förbättringar. Vi strävar efter att vara pionjärer inom miljöarbete och vårt verksamhetsområde samt följer alltid relevant miljölagstiftning.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska användningen av råvaror, energi, kemikalier, vattenförbrukning och strävar efter att ha en effektiv avfallshantering. Vi minimerar också miljöpåverkan från transporter, orsakade av vår verksamhet och väljer, om möjligt, miljövänliga råvaror till våra produkter. Vi vill bidra till bättre vatten- och luftkvalitet, begränsad klimatpåverkan och en blomstrande levnadsmiljö för allt levande. Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kraven från kunder och samhället i stort för att minska miljöpåverkan och hållbar utveckling med så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller våra produkters livscykel. Så långt det är möjligt används material och metoder som inte utgör miljö- och hälsorisker.

Vår strävan når vi genom:
  • Att uppfylla kraven i ISO 14001 och kontinuerligt kontrollera, mäta och utvärdera vår miljöpåverkan,
  • Att mäta, kontrollera och effektivisera våra transporter,
  • Att prioritera användningen av mer miljövänliga material redan i utvecklingsstadiet, särskilt när det gäller utvinning av material och kemiska produkter,
  • Att aktivera och engagera medarbetarna i vårt miljöarbete och hålla den miljömedvetenhet som finns inom företaget levande. Vi förbättrar oss ständigt genom övning och utbildning inom: miljöledning, krisberedskap och brandförebyggande, hälsa och säkerhet, kemikaliesäkerhet, hållbar resurshantering och avfallsminskning. Skriftliga rutiner finns också tillgängliga för medarbetare där så behövs,
  • Att vårt miljöarbete bedrivs inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt,
  • Att marknadsföra våra produkter och lösningar på ett sätt som gör kunden medveten om dess fördelar ur miljösynpunkt.
  • Att vi sätter upp mål för vårt miljöarbete,
  • Att arbeta med ständiga förbättringar och följa alla lagar och myndighetskrav,
  • Att utvärdera våra leverantörer avseende deras miljöpåverkan.
I och med svårigheterna att få en exakt siffra på våra utsläpp i samband med tjänsteresor så har vi valt att klimatkompensera genom att ge bidrag till Världsnaturfonden och deras projekt om att rädda regnskogen. I och med svårigheterna att få en exakt siffra på våra utsläpp i samband med tjänsteresor så har vi valt att klimatkompensera genom att ge bidrag till Världsnaturfonden och deras projekt om att rädda regnskogen.

WWF Gåvobevis

OrionFlow • Samoa Industrial kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB